Reklamacje

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU REKLAMACJI TOWARU:

Wszystkie oferowane przez nas produkty posiadają 12 i 24 miesięczną gwarancję (chyba, że jest to wyraźnie zaznaczone przy opisie towaru).

 Szczegółowe warunki gwarancji podane są w karcie gwarancyjnej dołączonej do sprzedawanych przez nas produktów.

W przypadku chęci reklamowania towaru należy zgłosić taki fakt drogą telefoniczną, elektroniczną poprzez formularz znajdujący się na stronie lub pisemnie.

Do reklamowanego towaru należy dołączyć odpowiedni formularz, dzięki czemu znaczenie skróci się czas oczekiwania na zakończenie postępowania reklamacyjnego.

(Odpowiednie formularze dostępne są do pobrania poniżej)

UWAGA!!!

Ujawnione w okresie gwarancji wady wynikające z wad technicznych lub też przez niedopełnienia sprzedawcy będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dostarczenia towaru do miejsca zakupu. Termin wykonania naprawy to 28 dni jednak całkowity okres naprawy może się wydłużyć z przyczyn nie zależnych od gwaranta, np. (czas sprowadzenia części z zagranicy) o czym kupujący powinien być poinformowany.


ZWROT TOWARU:

Zgodnie z obowiązującym prawem Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, liczonym od daty otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Aby to uczynić należy dołączyć do zwracanego pojazdu formularz, który jest do pobrania poniżej.

 

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

Przedmiot zwrotu winien być jednak:

- nieużywany,

- nieuszkodzony,

- wysłany na koszt Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej jako przesyłka ubezpieczoną.

 

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru paczki od kuriera ubytku lub uszkodzenia jej zawartości Kupujący ma obowiązek sporządzenia wraz z kurierem protokołu szkody przez kuriera z oznaczoną datą i godziną, w obecności Kupującego. Kupujący jest zobowiązany poinformować Sprzedającego o uszkodzeniu przesyłki bezzwłocznie w formie elektronicznej, bądź telefonicznie. Podstawą reklamacji uszkodzonej przesyłki jest równoczesne:

sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera w trakcie odbioru przesyłki,

wysłanie Sprzedającemu protokołu uszkodzenia przesyłki wraz ze zdjęciami uszkodzonego przedmiotu.

 

Niniejsze warunki nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnieo Kupującego, wynikających z Ustawy z dnia 27.02.2002r. o szczególnych zasadach sprzedaży konsumenckiej oraz zmiana Kodeksu Cywilnego Dz.U. 141 poz. 1176.

 

Formularz Reklamacji Towarów
  •